Зроби собі закладку!

/ Слідкуйте за нами: ВКYouTubeFacebookTwitterGoogle+

Адресова книга Тернополя (1935-36) ст.6-7

Inspektor Starostw: Władysław Sąrdecki.
Inspektor Powiatowych Związków Komunalnych: Witold Chmarzyński. Kierownik   Kancelarji   Urzędu   Wojewódzkiego: Franciszek Bachurski.

Wydział Bezpieczeństwa Publicz.: Naczelnik: Wacław Żyborski.
Oddz. Politycz. Kierownik: Władysław Klimczak. Oddz. Porządku Publ. Kierownik: Piotr Koszykowski. Wydział Samorządu. Naczelnik: Witold Żurawski. Oddz. Admin.Samorząd. Kierownik: Dr. Henryk Ileaubourg.
Wydział Admin. Naczelnik Wydz.: Dr. Ludwik Laniewski. Oddz. Stanu Cywilnego. Kierownik: Wiesław Sta
Iony Dobrzański.  Oddz. Przemysłowy. Kierownik: Dr. Włodzimierz Mihułowicz.

Wydział Wojskowy. Naczelnik: Eugenjusz Kopeć. Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych. Naczelnik: Inż. Józef Juszczyk.

Inspektor Rolnictwa: Inż. Tadeusz de Niseau.
Oddz. Urządzeń Rolnych. Kierownik: Inż. Kazimierz Żmigrodzki.
Oddz. Pomiarów Rolnych. Kierownik: Inż. Jan Chmielecki.
Inspektor Ochrony Lasów: Inż. Stanisław Adamowiez.
Inspektor Weterynarii: Stanisław Krauss.

Wydział Komunikacyjno Budowlany. Naczelnik Wydz Inż. Władysław Burgielski. Oddz. Budowlany. Kierownik: Agenor Smoluchow ski. Oddz. Drogowy. Inż. Franciszek Przywirski.

Wydział Pracy, Opieki i Zdrowia. Naczelnik Wydz.: Dr. Czesław Kujawski. Oddz. Opieki Społecznej. Kierownik: Mgr. Juljusz Strusiński.

Oddz. Sanitarn. Inspektor: Dr. Henryk Feit. Inspektor Farmaceutyczny: Tadeusz Najder. Telefon Centrali Pocztowej Międzymiastowej Nr  9 Miejskiej: Nr. 23, 125, 140 i 220. Uwaga: Numera tych linij połączone są z wewnętrzną centralą Urzędu Wojewódzkiego, która łączy wszystkie komórki Urzędu.

STAROSTWO POWIATOWE TARNOPOLSKIE ul. Mickiewicza 14, tel. 32.

СЕКТОР САГАЙДАЧНОГО,2
Starosta: Tomasz Malicki. Godziny przyjęć dla stron od 10—15tej z wyjątkiem niedziel i świąt.

Zastępca Starosty: Dr. Stanisław Nowak.

Referat Ogólny. Sprawy związane ze stanowiskiem Starosty jako reprezentanta Rządu. Referat organizacyjny. Sprawy organizacyjne, osobowe.
Referat RachunkowoGospodarczy: Stanisław Hosumbek, kierownik kanc.
Referat bezpieczeństwa publicznego, sprawy porządku publicznego. Referendarz: August Kuderewicz. Referat Administracyjny: M,gr. Karol Zaleski. „Wojskowy: Mgr. Adam Herasymowicz. KarnoAdmin.: Eugenjusz Kaleta, sekr. adm. „  

Pracy, Opieki i Zdrowia: Dr. Stanisław Zieliński, lek. pow. „Weterynaryjny: Eugenjusz Dubiel, pow. lek. wet.

„Ochrony Lasów: Inż. Kazimierz Winnicki. „ Inwalidów Wojennych: Aleksander Zdano wicz. Biuro informacyjnopodawcze, ekspedytura, składnica akt., Archiwum: Stanisław Hosumbek, kierownik kancelarji.

Policja Państwowa
                                                                                                                                                                    Komenda

Wojewódzka  P. P. w Tarnopolu ul. Finkla 5, telef. 153.
Komendant Wojewódzki: Abczyński Ludwik, Podinsp. P. r., tel. 15,
Zastępca Kom. Wojew. i Oficer inspekcyjny: Gorczynski Wiktor, Podinsp. P. P.
Referat Administr. Personal: Kinda Romuald, Nadkom. P. P.
BudżetowoGospodarczy: Schultz Jan, Komisarz P. P.

Miejski Zakład Elektryczny w Tarnopolu, tel. Nr. 7.                                                                              
wykonuje instalacje elektryczne na ulgowych warunkach kredytowych

Wojskowy: Czech Władysław, Podkom. P. P. Urząd śledczy mieści się przy ul. Mickiewicza 5, I. p. Naczelnik Urz. Śledczego: Zubik Marjan, Nadkom. P. P. tel. 332.

Zastępca Nacz. Urz. ŚL: Gończarczyk Romuald, Nadkom. P. P., tel. 336.

KOMENDA POWIATOWA P.P.  W  TARNOPOLU ul. Mickiewicza 5.

Komendant Powiatowy: Makowiecki Marian, Nadkom. P. P. Komisarjat   Policji  Państwowej.
Kierownik: Kubasik Konstanty, Kom. P. P. Zastępca kierownika: Oborski Ignacy, aspirant.
Wydział  Śledczy: Kierownik: Bigda Stanisław, Podkom. P. P.
Uwaga: W gmachu Komendy Powiatowej P. P. przy ul. Mickiewicza 5, mieści się policyjna centrala telefoniczna z połączeniami międzymiastowemi Nr. 20, 35, 50 i 219, która łączy bezpośrednio wszystkie Urzędy Policyjne w Tarnopolu.

URZĄD  SKARBOWY  PODATKÓW  I  OPŁAT SKARBOWYCH

oraz Urząd Skarbowv Akcyz i Monopolów Państwowych w Tarnopolu, ul. Piłsudskiego 1, Nr. telefonów: pierwszy 302, drugi 109.

Sądownictwo.

Sąd okręgowy w  Tarnopolu ul. Mickiewicza 22, tel. 106.

Prezes: Ceglecki Kazimierz.
Wiceprezesi: I. Dr. Leonard Wędrychowski; II. Gostkowski Zygmunt.
Sędziowie okręgowi: Mieszkowski Józef, Leorber Maurycy, Cebrowski Wiktor, Rzepnijski Bohdan, Herman Maurycy, Tilp Feliks, Dr. Siekanowicz Fiotr, Dr. Kobieński Jan.
Sędzia okr. śledczy: Dr. Janelli Piotr.

SĄD GRODZKI W TARNOPOLU ul. Mickiewicza 22, tel. 270.

Kierownik Sądu: Karczewski Władysław.
Sędziowie grodzcy: Wajcowicz Andrzej, Dr. Rudeński Jan, Mieleszkiewicz Włodzimierz, Dr. Czerski Ignacy, świstun Michał Jan, Bigda Mikołaj, Gürtler Seweryn Witold.

Prokuratorja Sądu Okręgowego w Tarnopolu. ul. Mickiewicza 20, tel. 96.

Prokurator okręgoroy: Muzyka Bronisław. Wiceprokuredor: Więckowski Antoni, Zieliński Eusta
Podprokurator: Rybicki Jan.
Sekretariat: Krajewski Michał, kierownik sekretarjatu.
Władze duchowne: Ks. dziekan Dr. Antoni Ratuszny;

M. STEINHÄUSEL I SYN TARNOPOL, Plac Dominikański Skład przyborów kościelnych i cerkiewnych. — Pracownia bronzownicza, hafciarnia, szwalnia szat liturgicznych i sztandarów.