Зроби собі закладку!

/ Слідкуйте за нами: ВКYouTubeFacebookTwitterGoogle+

Адресова книга Тернополя (1935-36) ст.4-5


"KAŁYNA" BIBUŁKI I TUTKI PAPIEROOWE. SPÓŁDZIELNI BUDUCZNIST W TARNOPOLU
Підприємтсво діяло на вулиці Вояків дивіії "Галичина",21

Do bogactw naturalnych zaliczyć należy, dotychczas niezupełnie zbadane fosforyty w powiecie buczac-kim. pokłady rudowęgla trzeciorzędnego w pasie Wo-roniaków, złoża kamieni budowlanych formacji dewoń-skiej (piaskowiec trembowelski), złoża dolomitowych utworów dostatecznie twardych jako materjał do budowy i konserwacji dróg, rozciągające się w powiatach południowych Województwa, złoża wapieni mioceńskich, bogate pokłady torfów w powiecie radziechow-skim, częściowo kamioneckim, dotąd niewyzyskane jako źródła energji siły wodne, wreszcie lasy zajmujące około 17°/o powierzchni Województwa, w które obfitują jedynie powiaty brzeżański, kamionecki, prze-myślański i radziechowski.

Płyty między jarami, wznoszące się w wielu miejscach ponad 400 m posiadają glebę, która słynie jako wielce urodzajny czarnoziem. Skład jej stanowią glinka, pomieszana z próchnicą stepowych roślin, dająca doskonałą ziemię pod uprawę przedewszystkiem pszenicy, buraków, kukurudzy, a nawet tytoniu, przerabianego na miejscu w rządowych fabrykach w Jagielni-ey i Monasterzyskach. Na wielkich przestrzeniach Podola uprawia się również hreczkę, sprzyjającą hodowli pszczół. To też Podole słynie z pasiecznictwa. Wreszcie w jarze dniestrowym w Zaleszczykach i w Okopach św. Trójcy rozwinęło się sadownictwo, a przedewszystkiem na szerszą skalę pojęta kultura moreli, jedyna na całym obszarze Państwa. W Okopach św. Trójcy udają się nawet dość dobrze winogrona.

A więc Województwo Tarnopolskie posiada charakter wybitnie rolniczy. Z tego charakteru wynika, że stosunkowo najsilniej jest rozwinięty przemysł przetwórczy. Ponadto na specjalną uwagę zasługuje przemysł kilimkarski na większą skalę uprawiany w Glinianach i Tarnopolu. Jedyna w Państwie fabryka Potockiego w Bucźaczu wyrabia słynne makaty, które znajdują zbyt nietylko w Polsce, lecz także i poza jej granicami. Wreszcie ze specjalnych gałęzi przemysłu wymienić należy znajdujące się w Brodach dwa przedsiębiorstwa strzyżenia włosów króliczych i zajęczych tudzież fabrykę zabawek „Kuliki". Centrami handlu są wuększe miasta jak Brody, Tarnopol, Złoczów. Waż-nemi ośrodkami wymiany produktów są targi i jarmarki, szczególną sławą cieszą się targi w Tarnopolu i Ułaszkowcach. Zakupywane na tych targach bydło i trzodę chlewną wywozi się przeważnie poza granice Państwa (Czechy, Austrja, Niemcy). Ważnym artykułem eksportowym są również jaja, nabiał, zboże, oraz po części drzewo.

Osiedla ludzkie rozmieściły się w miejscach nisko położonych przeważnie wzdłuż jarów rzek. Na ważniejszych przejściach wznoszono warowne zamki o charakterze wybitnie obronnym. Brak lasów na większej połaci Województwa, a zatem i drzewa budulcowego zmusił ludność wiejską do budowy mieszkań przy pomocy innego rodzimego materjału. A zatem typową chatą podolską jest lepianka z gliny, kryta słoma. U ludu w kilku powiatach zachowały się do dziś (np. Bil-cze Złote, Zaleszczyki) bardzo piękne i barwne stroje ludowe.

Zabytków przedhistorycznych odkryto na terenie Województwa dość wiele. Szczególnie ciekawą jest jaskinia „Werteba" w Bilczu Złotem, której labirynty są pełne starych naczyń, kości i t. p. Prócz Bilcza Złotego zasługują na wymienienie Dźwinogród nad Dnie-strem (powiat Borszczów), Podhorce (powiat Złoczów), gdzie istnieją ogromne słowiańskie, wałami otoczone grodziska i szereg innych miejsc wykopalisk, z których wydobyto wyroby ceramiczne, naczynia kamienne, groby skrzynkowe i t. p. Najbogatszym skarbem z czasów przedhistorycznych jest z epoki celtyckiej pochodzący złoty skarb z Michałkowa (powiat Borszczów) znajdujący się w Muzeum Dzieduszyckich we Lwowie. Do okolic położonych nad Dniestrem docierały wpływy kultury rzymskiej, o czem świadczą wykopane tu monety rzymskie oraz wał Trajana, rozciągający się w powiecie borszczowskim.

Ziemia ta „mlekiem i miodem" płynąca przechodziła ciężkie koleje. Trzema szlakami wpadały tu hordy najeźdźców od wschodu, pustosząc ogniem i mieczem kraj, który stał się terenem bohaterskich walk i najważniejszych rozpraw oręża polskiego. Niemal wszystkie zamki owiane są wspomnieniami historycz-nemi, każda piędź ziemi przesiąkła krwią najlepszych synów Ojczyzny, którzy broniąc wrogom dostępu do-Państwa, będącego przedmurzem kultury zachodniej, dali życie swe w ofierze.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІСТА ТЕРНОПОЛЯ

Obszar miasta: 56,000.000 m2 obszar administr. (3,500.000 m2 obszar zabudowany).

Mieszkańcom: stan z d. 1/4 1934 stałych 36.417. Ogółem 38.500. Zarząd m.:

Prezydent m. Pułkownik Stanisław Widacki.

Wiceprezydent m.: Mr. Jan Pawłowski.

Ławnicy: Marjan Borecki, Józef Czabanowski, Dr. Rudolf Mautel, Dr. Abend Jonas. Radni gminy m. Tarnopola: Dr. Abend Jonas, Brucknera 9; Czarniecki Tomasz, Gaje Wielkie 2949; Eichenbaum Herman, Ruska 4; Einleger Berl, Szeptyckich 25; Fałendysz Andrzej, Tarnowskiego 4; Francoz Schulim,  Piłsudskiego  17;  Hapanowicz Jan, Zagrobela; Dr. Horowitz Salomon, 3. Maja 2;


Jaworczykowski Kazimierz, Kopernika 3; Juzwa Stefan, Kraszewskiego 35; Mr. Kittaer Izydor, pl. Sobieskiego 2; Leszczyński Tadeusz, Kopernika 14: Lubelski Ludwik, Ostrogskiego 17; Łuczyński Władysław, Błonie 22; Majka Jan, Rynek 12; Niemiec Benedykt, Briicknera 5; Ochs Abraham, 29. Listopada 12; Dr. Ohrenstein Saul, Lwowska 24: Onuferko Wąsy I, Gaje Wielkie 40; Przytocki Władysław, Zamkowa 6; Ks. Dr. Ratuszny Antoni, Ruska 1; Rosner Ozjasz, Tarnowskiego 26; Inż. Sawicki Bronisław, Brodzińskiego 5: Dr. Sereth Abraham, Tarnowskiego 17; Stofflowa Zofja, Puntscherta 9; Szołajski Stanisław, Matejki 3; Szumski Jan, Brodzińskiego 3; Terlecki Mikołaj, Kopernika 3; Dr. Wędrychowski Leonard, Pohoreckiego 15 a; Dr. Weissnicht Izak. 3go Maja 21; Wiesel Karol, Tarnowskiego 7: Zagajewski Henryk, Kochanowskiego 15.

Zakłady miejskie:

Elektrownia: Dyrektor Inż. Władysław Szczęsny.
Rzeźnia: Dyrektor lek. wet. Henryk Bubnicki.
Straż Pożarna: Naczelnik Adolf Galant.
Zakiad Czyszczenia Miasta: Kierownik Adolf Galant.


ЛИСТОПАДОВА, 4 / TARNOPOL — Urząd Wojewódzki. URZĄD WOJEWÓDZKI W TARNOPOLU

URZĘDY PAŃSTWOWE.
Administracja ogólna.

Wojewoda: Artur Maruszcwski. Przyjmuje codziennie między dodz. 1113, oprócz soboty Wicewojewoda: Kazimierz DzicwaltowskiClimowt.

Sekretarjat: Rudolf Hacker, sekretarz.

Wydział ogólny: Mgr. Artur Kuntzek, kierownik Oddz. organ izacyjnoosobowego.
Oddz.. Budżetowogospodarczy: Kierownik: Franciszek Brzozowski.